અધિવેશન, જ્ઞાનસત્ર

૨૦૨૨

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૩૩મું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૨૨
૨૦૨૧

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૩૨મું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૨૧