ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - જૂન ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ જૂન ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેક (૧૫ જૂન ૨૦૨૦): પરિષદની અભિનવ અગાસી પરપરબ - ડાઉનલોડ

પરબ - જૂનઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad